Tyttö scout juliette ohjelman Los Angeles

10 AAiirraa SSaammuulliinn,, 9900,, VVIILLLLIITT DDIISSCCOOJJUUHHLLAATT –– IISS mmuukkaannaa 27 ””SSaaaammaannii eerriikkooiisskkoohhtteelluu äärrssyyttttii mmuuiittaa”” 28 4 24 8 21 20 ””NNaaiinneenn vveeii m miinnuuaa kkuuiinn m meettrriinn m miittttaaaa”” 1100++11 TTAARRIINNAAAA YYHHDDEENN IILLLLAANN SSEEKKSSIISSUUHHTTEEIISSTTAA PLUS-liite 34. IS selvitti ministereiden edustuskuluja Missi-Taru nauttii mökkikesästä ilkosillaan VVIIHHDDOOIINNKKIINN SSEE OONN TTUUTTKKIITTTTUU!! Niksiguru: 77 VVIINNKKKKIIAA AAMMPPIIAAIISSTTEENN HHAAAATTAAMMIISSEEEENN JAI KIINNI SUOMESSA Kansainvälisesti etsintäkuulutettu seksuaalirikollinen 4 asiantuntijaa kertoo: VENÄJÄ, TRUMP, TURKKI, ISIS…

Ilta-Sanomat 25.2.2017 - Lehtiluukku.fi